Trong trường hợp gắn trên bề mặt tủ điện

Khi lắp bộ định thời trên bề mặt tủ bảng điện


Để đấu dây bộ định thời ở phía sau,
sử dụng đế cắm đấu dây phía sau.
Trong trường hợp bộ định thời có sẵn đầu đấu dây (terminal),
ta thực hiện đấu dây trực tiếp, không cần đế cắm.