E5EC

E5EC-RX2ASM-800 E5EC-QX2ASM-800 E5EC-CX2ASM-800
     
Loại 48×96, Đầu ra điều khiển 1 rơ le, 2 Alarm, nguồn AC100-240 Loại 48×96, Đầu ra điều khiển SSR, 2 Alarm, nguồn AC100-240 Loại 48×96, Đầu ra điều 4-20mA, 2 Alarm, nguồn AC100-240
E5EC-RR2ASM-800 E5EC-QR2ASM-800 E5EC-CR2ASM-800
     
Loại 48×96, 1 đầu ra điều khiển rơ le và 1 ngõ ra transfer rơ le, 2 Alarm, nguồn AC100-240 Loại 48×96, Đầu ra điều khiển SSR và 1 ngõ ra transfer rơ le , 2 Alarm, nguồn AC100-240 Loại 48×96, Đầu ra điều 4-20mA và 1 ngõ ra transfer rơ le, 2 Alarm, nguồn AC100-240
E5EC-RX2DSM-800 E5EC-QX2DSM-800 E5EC-CX2DSM-800
     
Loại 48×96, Đầu ra điều khiển 1 rơ le, 2 Alarm, nguồn 24 VAC/VDC Loại 48×96, Đầu ra điều khiển SSR, 2 Alarm, nguồn 24 VAC/VDC Loại 48×96, Đầu ra điều 4-20mA, 2 Alarm, nguồn 24 VAC/VDC
E5EC-RR2DSM-800 E5EC-QR2DSM-800 E5EC-CR2DSM-800
     
Loại 48×96, 1 đầu ra điều khiển rơ le và 1 ngõ ra transfer rơ le, 2 Alarm, nguồn 24 VAC/VDC Loại 48×96, Đầu ra điều khiển SSR và 1 ngõ ra transfer rơ le , 2 Alarm, nguồn 24 VAC/VDC Loại 48×96, Đầu ra điều 4-20mA và 1 ngõ ra transfer rơ le, 2 Alarm, nguồn 24 VAC/VDC
E5EC-RR2ASM-808 E5EC-QR2ASM-808 E5EC-RR2DSM-808
     
Loại 48×96, 1 đầu ra điều khiển rơ le và 1 ngõ ra transfer rơ le, 2 Alarm, RS485, 2 đầu vào sự kiện, nguồn AC100-240 Loại 48×96, Đầu ra điều khiển SSR và 1 ngõ ra transfer rơ le , 2 Alarm, RS485, 2 đầu vào sự kiện, nguồn AC100-240 Loại 48×96, 1 đầu ra điều khiển rơ le và 1 ngõ ra transfer rơ le, 2 Alarm, RS485, 2 đầu vào sự kiện, nguồn 24 VAC/VDC
E5EC-QR2DSM-808 E5EC-RR2ASM-810 E5EC-QR2ASM-810
     
Loại 48×96, 1 đầu ra điều khiển rơ le và 1 ngõ ra transfer rơ le, 2 Alarm, RS485, 2 đầu vào sự kiện, nguồn 24 VAC/VDC Loại 48×96, 1 đầu ra điều khiển rơ le và 1 ngõ ra transfer rơ le, 2 Alarm, 4 đầu vào sự kiện, nguồn AC100-240 Loại 48×96, Đầu ra điều khiển SSR và 1 ngõ ra transfer rơ le , 2 Alarm, 4 đầu vào sự kiện, nguồn AC100-240
E5EC-RR2DSM-810 E5EC-QR2DSM-810 E5EC-CR2ASM-804
     
Loại 48×96, 1 đầu ra điều khiển rơ le và 1 ngõ ra transfer rơ le, 2 Alarm, 4 đầu vào sự kiện, nguồn 24 VAC/VDC Loại 48×96, Đầu ra điều khiển SSR và 1 ngõ ra transfer rơ le , 2 Alarm, 4 đầu vào sự kiện, nguồn 24 VAC/VDC Loại 48×96, 1 đầu ra điều dòng 4-20mmA và 1 ngõ ra transfer rơ le, 2 Alarm, RS485, 2 đầu vào sự kiện, nguồn AC100-240
E5EC-CR2DSM-804
 
Loại 48×96, 1 đầu ra điều dòng 4-20mmA và 1 ngõ ra transfer rơ le, 2 Alarm, RS485, 2 đầu vào sự kiện, nguồn 24 VAC/VDC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *