CP1L

CP1L-L10DT1-D CP1L-L10DT-D CP1L-L10DR-D
     
PLC 6 DC Input – 4 Transistor PNP Output, nguồn 24 VDC PLC 6 DC Input – 4 Transistor NPN Output, nguồn 24 VDC PLC 6 DC Input – 4 Rơ le Output, nguồn 24 VDC
CP1L-L10DT-A CP1L-L10DR-A CP1L-L14DT1-D
     CP1L L14DT1 D CP1L L14DT1 D
PLC 6 DC Input – 4 Transistor NPN Output, nguồn 100-240VAC PLC 6 DC Input – 4 Rơ le Output, nguồn 100-240VAC PLC 8 DC Input – 6 Transistor PNP Output, nguồn 24 VDC
CP1L-L14DT-D CP1L-L14DR-D CP1L-L14DT-A
 CP1L L14DT1 D CP1L L14DT1 D  CP1L L14DT1 D CP1L L14DT1 D  CP1L L14DT1 D CP1L L14DT1 D
PLC 8 DC Input – 6 Transistor NPN Output, nguồn 24 VDC PLC 8 DC Input – 6 Rơ le Output, nguồn 24 VDC PLC 8 DC Input – 6 Transistor NPN Output, nguồn 100-240VAC
CP1L-L14DR-A CP1L-L20DT1-D CP1L-L20DT-D
 CP1L L14DT1 D CP1L L14DT1 D    
PLC 8 DC Input – 6 Rơ le Output, nguồn 100-240VAC PLC 12 DC Input – 8 Transistor PNP Output, nguồn 24 VDC PLC 12 DC Input – 8 Transistor NPN Output, nguồn 24 VDC
CP1L-L20DR-D CP1L-L20DT-A CP1L-L20DR-A
     
PLC 12 DC Input – 8 Rơ le Output, nguồn 24 VDC PLC 12 DC Input – 8 Transistor NPN Output, nguồn 100-240VAC PLC 12 DC Input – 8 Rơ le Output, nguồn 100-240VAC
CP1L-M30DT1-D CP1L-M30DT-D CP1L-M30DR-D
 CP1L M30DT1 D 300x250 CP1L M30DT1 D  CP1L M30DT1 D 300x250 CP1L M30DT1 D  CP1L M30DT1 D 300x250 CP1L M30DT1 D
PLC 18 DC Input – 12 Transistor PNP Output, nguồn 24 VDC PLC 18 DC Input – 12 Transistor NPN Output, nguồn 24 VDC PLC 18-DC input – 12-rơle output 24 VDC
CP1L-M30DT-A CP1L-M30DR-A CP1L-M40DT1-D
 CP1L M30DT1 D 300x250 CP1L M30DT1 D  CP1L M30DT1 D 300x250 CP1L M30DT1 D  CP1L M40DT1 D 300x232 CP1L M40DT1 D
PLC 18 DC Input – 12 Transistor PNP Output, nguồn 100-240VAC PLC 18 DC Input – 12 Transistor NPN Output, nguồn 100-240VAC PLC 18-DC input – 12-rơle output, nguồn AC100-240
CP1L-M40DT-D CP1L-M40DR-D CP1L-M40DT-A
 CP1L M40DT1 D 300x232 CP1L M40DT1 D  CP1L M40DT1 D 300x232 CP1L M40DT1 D  CP1L M40DT1 D 300x232 CP1L M40DT1 D
PLC 24 DC Input – 16 Transistor NPN Output, nguồn 24 VDC PLC 24-DC input – 16-rơle output 24 VDC PLC 24 DC Input – 16 Transistor NPN Output, nguồn AC100-240
CP1L-M40DR-A CP1L-M60DT1-D CP1L-M60DT-D
 CP1L M40DT1 D 300x232 CP1L M40DT1 D  CP1L M60DT1 D 300x208 CP1L M60DT1 D  CP1L M60DT1 D 300x208 CP1L M60DT1 D
PLC 24-DC input – 16-rơle output AC100-240 PLC 36 DC Input – 24 Transistor PNP Output, nguồn 24 VDC PLC 36 DC Input – 24 Transistor NPN Output, nguồn 24 VDC
CP1L-M60DR-D CP1L-M60DT-A CP1L-M60DR-A
 CP1L M60DT1 D 300x208 CP1L M60DT1 D  CP1L M60DT1 D 300x208 CP1L M60DT1 D  CP1L M60DT1 D 300x208 CP1L M60DT1 D
PLC 36 DC Input – 24 Rơ le Output, nguồn 24 VDC PLC 36 DC Input – 24 Transistor NPN Output, nguồn AC100-240 PLC 36 DC Input – 24 Rơ le Output, nguồn AC100-240

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *