Bố trí đầu nối

 
Sự khác biệt giữa khởi động bằng nguồn (Power-On Start) và Khởi động bằng tín hiệu (Signal start)
Bố trí đầu nối
Do cần thêm các ngõ vào cho các timer sử dụng phương thức khởi động bằng tín hiệu, nên các timer này có nhiều đầu nối hơn.

Khởi động bằng nguồn (H3CR-A8) Khởi động bằng tín hiệu (H3CR-A)