H3JA

H3JA-8A AC200-240 10M H3JA-8A AC200-240 10S H3JA-8A AC200-240 1S
 timer H3JA H3JA loại nhỏ giá rẻ  timer H3JA H3JA loại nhỏ giá rẻ  timer H3JA H3JA loại nhỏ giá rẻ
On-delay, 10 phút, SPDT, nguồn AC200-240 On-delay, 10 giây, SPDT, nguồn AC200-240 On-delay, 1 giây, SPDT, nguồn AC200-240
H3JA-8A AC200-240 30M H3JA-8A AC200-240 30S H3JA-8A AC200-240 3H
 timer H3JA H3JA loại nhỏ giá rẻ  timer H3JA H3JA loại nhỏ giá rẻ  timer H3JA H3JA loại nhỏ giá rẻ
On-delay, 30 phút, SPDT, nguồn AC200-240 On-delay, 30 giây, SPDT, nguồn AC200-240 On-delay, 3 giờ, SPDT, nguồn AC200-240
H3JA-8A AC200-240 3M H3JA-8A AC200-240 3S H3JA-8A AC200-240 5M
 timer H3JA H3JA loại nhỏ giá rẻ  timer H3JA H3JA loại nhỏ giá rẻ  timer H3JA H3JA loại nhỏ giá rẻ
On-delay, 3 phút, SPDT, nguồn AC200-240 On-delay, 3 giây, SPDT, nguồn AC200-240 On-delay, 5 phút, SPDT, nguồn AC200-240
H3JA-8A AC200-240 5S H3JA-8A AC200-240 60M H3JA-8A AC200-240 60S
 timer H3JA H3JA loại nhỏ giá rẻ  timer H3JA H3JA loại nhỏ giá rẻ  timer H3JA H3JA loại nhỏ giá rẻ
On-delay, 5 giây, SPDT, nguồn AC200-240 On-delay, 60 phút, SPDT, nguồn AC200-240 On-delay, 60 giây, SPDT, nguồn AC200-240
H3JA-8A DC24 10M H3JA-8A DC24 10S H3JA-8A DC24 1S
 timer H3JA H3JA loại nhỏ giá rẻ  timer H3JA H3JA loại nhỏ giá rẻ  timer H3JA H3JA loại nhỏ giá rẻ
On-delay, 10 phút, SPDT, nguồn 24DC On-delay, 10 giây, SPDT, nguồn 24DC On-delay, 1 giây, SPDT, nguồn 24DC
H3JA-8A DC24 30M H3JA-8A DC24 30S H3JA-8A DC24 3H
 timer H3JA H3JA loại nhỏ giá rẻ  timer H3JA H3JA loại nhỏ giá rẻ  timer H3JA H3JA loại nhỏ giá rẻ
On-delay, 30 phút, SPDT, nguồn 24DC On-delay, 30 giây, SPDT, nguồn 24DC On-delay, 3 giờ, SPDT, nguồn 24DC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *