E2A

E2A-M12KS04-WP-B1 E2A-M12KS04-WP-C1 E2A-M12KN08-WP-B1
     
Loại M12, đầu bằng, khoảng cách 4mm, PNP, NO Loại M12, đầu bằng, khoảng cách 4mm, NPN, NO Loại M12, đầu lồi, khoảng cách 8mm, PNP, NO
E2A-M12KN08-WP-C1 E2A-M18KS08-WP-B1 E2A-M18KS08-WP-C1
     
Loại M12, đầu lồi, khoảng cách 8mm, NPN, NO Loại M18, đầu bằng, khoảng cách 8mm, PNP, NO Loại M18, đầu bằng, khoảng cách 8mm, NPN, NO
E2A-M18KN16-WP-B1 E2A-M18KN16-WP-C1 E2A-M30KS15-WP-B1
     
Loại M18, đầu lồi, khoảng cách 16mm, PNP, NO Loại M18, đầu lồi, khoảng cách 16mm, NPN, NO Loại M30, đầu bằng, khoảng cách 15mm, PNP, NO
E2A-M30KS15-WP-C1 E2A-M30KN20-WP-B1 E2A-M30KN20-WP-C1
     
Loại M30, đầu bằng, khoảng cách 15mm, NPN, NO Loại M30, đầu lồi, khoảng cách 20mm, PNP, NO Loại M30, đầu lồi, khoảng cách 20mm, NPN, NO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *