E2GN

E2GN-M12KS02-WP-B1  E2GN-M12KS02-WP-C1  E2GN-M12KN05-WP-B1
     
 Loại M12 Khoảng cách 2mm, PNP, NO   Loại M12 Khoảng cách 2mm, NPN, NO  Loại M12 Khoảng cách 5mm, PNP, NO
 E2GN-M12KN05-WP-C1  E2GN-M18KS05-WS-B1  E2GN-M18KS05-WS-C1
     
  Loại M12 Khoảng cách 5mm, NPN, NO   Loại M18 Khoảng cách 5mm, PNP, NO  Loại M18 Khoảng cách 5mm, NPN, NO
 E2GN-M18KN08-WS-B1  E2GN-M18KN08-WS-C1
   
  Loại M18 Khoảng cách 8mm, PNP, NO   Loại M18 Khoảng cách 8mm, NPN, NO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *