E3FA

E3FA-TN11 E3FA-TP11 E3FA-RN11
 E3FA-TN11  E3FA-TN11  E3FA-RN11
 Loại thu phát 20m, NPN  Loại thu phát 20m, PNP  Loại phản xạ gương 4m, NPN
E3FA-RP11 E3FA-DN11 E3FA-DP11
 E3FA-RN11  E3FA-RN11  E3FA-RN11
  Loại phản xạ gương 4m, PNP  Loại khuếch tán 100m NPN   Loại khuếch tán 100m PNP
E3FA-DN12 E3FA-DP12 E3FA-DN13
 E3FA-RN11  E3FA-RN11  E3FA-RN11
  Loại khuếch tán 300m NPN   Loại khuếch tán 300m PNP  Loại khuếch tán 1 mét NPN
E3FA-DP13
 E3FA-RN11
 Loại khuếch tán 1 mét  PNP