S8JC-Z

S8JC-Z01505CD S8JC-Z01512CD S8JC-Z01524CD
 S8JC Z01505CD S8JC Z01505CD  S8JC Z01505CD S8JC Z01505CD  S8JC Z01505CD S8JC Z01505CD
Bộ nguồn 15W-3A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 05VDC Bộ nguồn 15W-1.3A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 12VDC Bộ nguồn 15W-0.7A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 24VDC
S8JC-Z03505CD S8JC-Z03512CD S8JC-Z03524CD
 S8JC Z03505CD S8JC Z03505CD  S8JC Z03505CD S8JC Z03505CD  S8JC Z03505CD S8JC Z03505CD
Bộ nguồn 35W-7A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 05VDC Bộ nguồn 35W-3A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 12VDC Bộ nguồn 35W-1.5A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 24VDC
S8JC-Z05005CD S8JC-Z05012CD S8JC-Z05024CD
 S8JC Z05005CD S8JC Z05005CD  S8JC Z05005CD S8JC Z05005CD  S8JC Z05005CD S8JC Z05005CD
Bộ nguồn 50W-10A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 05VDC Bộ nguồn 50W-4.2A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 12VDC Bộ nguồn 50W-2.1A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 24VDC
S8JC-Z10005CD S8JC-Z10012CD S8JC-Z10024CD
 S8JC Z10012CD S8JC Z10012CD  S8JC Z10012CD S8JC Z10012CD  S8JC Z10012CD S8JC Z10012CD
Bộ nguồn 100W-20A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 05VDC Bộ nguồn 100W-8.5A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 12VDC Bộ nguồn 100W-4.5A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 24VDC
S8JC-Z15005CD S8JC-Z15012CD S8JC-Z15024CD
 S8JC Z15005CD S8JC Z15005CD  S8JC Z15005CD S8JC Z15005CD  S8JC Z15005CD S8JC Z15005CD
Bộ nguồn 150W-30A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 05VDC Bộ nguồn 150W-12.5A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 12VDC Bộ nguồn 150W-6.5A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 24VDC
S8JC-Z35005CD S8JC-Z35012CD S8JC-Z35024CD
 S8JC Z35005CD S8JC Z35005CD  S8JC Z35005CD S8JC Z35005CD  S8JC Z35005CD S8JC Z35005CD
Bộ nguồn 350W-50A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 05VDC Bộ nguồn 350W-29A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 12VDC Bộ nguồn 350W-14.6A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 24VDC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *