E52

E52-CA1D M6 E52-P10AE  E52-P15A D=3.2
     
 Thermocouple, M6 screw. 0°C ~ 400°C  Pt100. L=100mm, D=4mm. −50°C ~ 250°C  Pt100. L=150mm, D=3.2mm. −200°C ~ 450°C
 E52-P20A D=3.2 E52-P35A D=3.2 E52-P50A D=4.8
     
 Pt100. L=200mm, D=3.2mm. −200°C ~ 450°C  Pt100. L=350mm, D=3.2mm. −200°C ~ 450°C Pt100. L=500mm, D=4.8mm. −200°C to 450°C
 E52-P50C D=10  E52-P6D  E52-P75C D=10
     
Pt100, L=500mm, D=10mm. 0~450oC Pt100, L=65mm, D=4mm. −50°C~250oC  Pt100, L=750mm, D=10mm. 0~450oC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *