H7ET-N Đếm thời gian

H7ET-N(1) : đo thời gian, hiển thị 6 hoặc 7 số

Tài liệu tiếng việt H7ET
Tài liệu tiếng anh H7ET
Nguồn: Có sẵn pin với tuổi thọ 7 năm Bảy chữ số, dải thời gian từ 0 đến 3999 ngày 23,9 giờ 2 dải thời gian: 999999,9  và 3999 ngày 23,8 giờ hoặc 999 giờ 59 phút 59 giây và 9999 giờ 59,9 phút.
 

Đầu vào thời gian Màn hiển thị Dải thời gian
999999.9 giờ <- -> 3999 ngày 23,9
giờ (chuyển được)
999 giờ 59 phút 59 giây <- -> 9999
giờ 59,9 phút (chuyển được)
Thân màu ghi sáng Thân màu đen Thân màu ghi sáng Thân màu đen
Đầu vào PNP/NPN
điện áp DC
LCD 7 thanh có chiếu nền H7ET-NV-H H7ET-NV-BH H7ET-NV1-H H7ET-NV1-BH
LCD 7 thanh H7ET-NV H7ET-NV-B H7ET-NV1 H7ET-NV1-B
Đầu vào đa điện áp AC/DC LCD 7 thanh H7ET-NFV H7ET-NFV-B H7ET-NFV1 H7ET-NFV1-B
Đầu vào không điện áp LCD 7 thanh H7ET-N H7ET-N-B H7ET-N1 H7ET-N1-B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *