E2B

E2B-S08KS02-WP-C1 E2B-S08KS02-WP-B1 E2B-S08KN04-WP-C1
 E2B-S08KS02-WP-C1  E2B-S08KS02-WP-B1  E2B-S08KN04-WP-C1
Tiệm cận phi 8, NPN, phát hiện 2mm Tiệm cận phi 8, PNP, phát hiện 2mm Tiệm cận phi 8, NPN, phát hiện 4mm
E2B-S08KN04-WP-B1 E2B-M12KS04-WP-C1 E2B-M12KS04-WP-B1
 E2B-S08KN04-WP-C1  E2B-M12KS04-WP-C1  E2B-M12KS04-WP-B1
Tiệm cận phi 8  PNP phát hiện 4mm Tiệm cận phi 12 NPN phát hiện 4mm Tiệm cận phi 12  PNP phát hiện 4mm
E2B-M12KN08-WP-C1 E2B-M12KN08-WP-B1 E2B-M18KS08-WP-C1
 E2B-M12KN08-WP-C1  E2B-M12KN08-WP-B1  E2B-M18KS08-WP-C1
Tiệm cận phi 12 NPN phát hiện 8mm Tiệm cận phi 12 PNP phát hiện 8mm Tiệm cận phi 18 NPN phát hiện 8mm
E2B-M18KS08-WP-B1 E2B-M18KN16-WP-C1 E2B-M18KN16-WP-B1
 E2B-M18KS08-WP-B1  E2B-M18KN16-WP-C1  E2B-M18KN16-WP-B1
Tiệm cận phi 18 PNP phát hiện 8mm Tiệm cận phi18 NPN phát hiện16mm Tiệm cận phi 18 PNP phát hiện16mm
E2B-M30KS15-WP-C1 E2B-M30KS15-WP-B1 E2B-M30LN30-WP-C1
 E2B-M30KS15-WP-C1  E2B-M30KS15-WP-B1  E2B-M30LN30-WP-C1
Tiệm cận phi 30, NPN, phát hiện15mm Tiệm cận phi 30, PNP, phát hiện15mm Tiệm cận phi 30, NPN, phát hiện 30mm
E2B-M30LN30-WP-B1
 E2B-M30LN30-WP-B1
Tiệm cận phi 30, PNP, phát hiện 30mm