H7ET

H7ET-NV  H7ET-NFV H7ET-N
Đếm thời gian, Đầu vào PNP/NPN
điện áp DC, 999999.9 giờ hoặc 3999 ngày 23,9 giờ
Đếm thời gian, Đầu vào đa điện áp AC/DC, 999999.9 giờ hoặc 3999 ngày 23,9 giờ Đếm thời gian, Đầu vào không điện áp, 999999.9 giờ hoặc 3999 ngày 23,9 giờ
 counter H7ET small H7ET N Đếm thời gian  counter H7ET small H7ET N Đếm thời gian counter H7ET small H7ET N Đếm thời gian
H7ET-NV1 H7ET-NFV1 H7ET-N1
 counter H7ET small H7ET N Đếm thời gian  counter H7ET small H7ET N Đếm thời gian  counter H7ET small H7ET N Đếm thời gian
Đếm thời gian, Đầu vào PNP/NPN
điện áp DC, 999 giờ 59 phút 59 giâyhoặc 9999 giờ 59,9 phút
Đếm thời gian, Đầu vào đa điện áp AC/DC,  999 giờ 59 phút 59 giâyhoặc 9999 giờ 59,9 phút Đếm thời gian, Đầu vào không điện áp,  999 giờ 59 phút 59 giâyhoặc 9999 giờ 59,9 phút

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *