Hình dạng đầu nối dây

Đầu nối dạng gắn vào (Plugin) (Dùng đế cắm) Đầu nối dạng bắt vít (terminal)
   
Loại này đươc sử dụng để gắn vào đế cắm. Đây là loại bộ định thời có 8 chân (gọi là loại 8 chân). Ngoài ra còn có loại 11 chân. Đấu dây tại đầu nối bắt vít của đế cắm. Đầu nối bắt vít được gắn liền với bộ định thời. Đây là loại đấu dây trực tiếp đến bộ định thời mà không cần sử dụng đế cắm.