Tiêu chuẩn được hài hòa

Đáp lại các tiêu chuẩn cho thiết kế máy và thiết bị ngày nay.

Tiêu chuẩn quốc tế

   

1. Thông tin mới nhất về các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn công nghiệp phải được thu thập và nội dung của các tiêu chuẩn mới, tiêu chuẩn sửa đổi phải được hiểu đúng.

 2. Sự khác biệt giữa tiêu chuẩn EN, UL, JIS, và các tiêu chuẩn khác phải được hiểu đúng.  3. Các thiết kế theo tiêu chuẩn toàn cầu phải cân nhắc những điểm khác biệt.