Giới thiệu về các tiêu chuẩn an toàn

Bất kể bạn đang ở đâu đều có các luật lệ và quy tắc chỉ dẫn cho các nhà sản xuất biết cách áp dụng đúng và hiệu quả các biện áp an toàn máy.

Dĩ nhiên khó khăn là ở chỗ cần phải áp dụng nhóm quy tắc nào.
Trong phần này, chúng ta sẽ được học các tiêu chuẩn an toàn hiện hành ở nhiều quốc gia trên thế giới và biết được rằng cộng đồng quốc tế đang cố gắng như thế nào để hài hòa các tiêu chuẩn đó.
Ủy ban quốc tế về tiêu chuẩn an toàn
Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế (IEC) đã đề ra các tiêu chuẩn quốc tế đối với điện và các công nghệ có liên quan đến điện.
Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã đề ra các tiêu chuẩn quốc tế cho tất cả các công nghệ chứ không giành riêng cho các công nghệ về điện năng và sử dụng điện năng (máy móc và quản lý).
Nhiều quốc gia lại đề xuất sử dụng kết hợp hai loại tiêu chuẩn trên và sáng lập Tiêu chuẩn Quốc tế ISO/IEC.
Các dạng tiêu chuẩn an toàn
Một tất yếu của quá trình toàn cầu hóa đó là việc các quốc gia tham gia vào hệ thống thứ bậc các tiêu chuẩn.
Có ba cấp độ tiêu chuẩn: Loại A, B,C.
Tiêu chuẩn cấp A quy định các yêu cầu cơ bản ví dụ như Các Nguyên tắc Thiết kế Chung (tiêu chuẩn ISO 12100) hoặc Đánh giá Rủi ro (tiêu chuẩn ISO 14121).
Tiêu chuẩn cấp B liên quan đến các thiết bị an toàn ví dụ như tiêu chuẩn ISO 61496 – Tiêu chuẩn các Thiết bị Bảo vệ nhạy điện hoặc các khía cạnh an toàn đặc thù ví dụ như Tiêu chuẩn quy định các Bộ phận liên quan tới an toàn của Hệ thống điều khiển (Tiêu chuẩn ISO 13849).
Các tiêu chuẩn trên được gọi là các Tiêu chuẩn theo chiều Ngang bởi vì nó có thể áp dụng cho tất cả các loại máy móc.
Tiêu chuẩn cấp C là các tiêu chuẩn liên quan tới từng loại máy móc riêng biệt. Các tiêu chuẩn này được gọi là Tiêu chuẩn Dọc vì chỉ có thể áp dụng được với một loại máy móc hoặc dòng máy nhất định.
Tiêu chuẩn an toàn của châu Âu
chuẩn đảm bảo an toàn vận hành máy móc.
Ở châu Âu, Quy tắc Chỉ dẫn về Máy (Machinery Directive) quản lý những vấn đề luật pháp về đảm bảo an toàn máy móc. Chỉ dẫn này bao gồm quy định về việc cung cấp mới máy móc và thiết bị bao gồm các thiết bị an toàn. Chỉ dẫn về Máy quy trách nhiệm đảm bảo việc máy móc vận hành an toàn cho nhà sản xuất máy.
Chỉ dẫn về Máy quy định máy móc cần đáp ứng đủ 3 yếu tố an toàn chủ chốt: An toàn cơ học, an toàn điện và an toàn người vận hành.
Trọng tâm của Quy tắc Chỉ dẫn là các Yêu cầu Thiết yếu về An toàn và Sức khỏe (EHSRs). Tiêu chuẩn EN được sử dụng để chứng minh máy móc là phù hợp theo EHSRs, và khi máy được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn sẽ có dấu CE in trên thân máy.
 
Tiêu chuẩn an toàn của Hoa Kỳ 
Tiêu chuẩn đảm bảo an toàn vận hành máy móc ở Hoa Kỳ được quản lý bởi Cơ quan quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp (OSHA). OSHA quy định rằng, trách nhiệm đảm bảo an toàn vận hành máy móc thuộc về người sử dụng lao động.
Các quy chế của OSHA về bảo vệ an toàn vận hành máy móc gồm có: 1910 mục O, Mục 1910.211 đến Mục 1910.219.
Do các nguyên tắc chỉ đạo của OSHA rất chung chung, Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI) đã phát triển các tiêu chuẩn hỗ trợ các yêu cầu nêu trên.
Biểu đồ dưới đây mô tả mối quan hệ giữa một vài tiêu chuẩn của OSHA và ANSI.
 
Tiêu chuẩn an toàn của Nhật Bản
Đạo luật sửa đổi về An toàn Công nghiệp và Sức khỏe quy định phải có các điều tra nghiên cứu về các mối nguy hiểm và nguy cơ mất an toàn tại nơi làm việc và phải có các biện pháp xử lý cần thiết. Đạo luật đã thống nhất một khuôn khổ giúp xác định các mối nguy hiểm và nguy cơ mất an toàn, đánh giá rủi ro và thực thi các biện pháp để giảm thiểu các nguy cơ này.
Bộ Sức khỏe, Lao động và Phúc lợi có quy định trong Nguyên tắc chỉ đạo giành cho Các Tiêu chuẩn Toàn diện đối với Máy móc rằng: việc đảm bảo an toàn vận hành máy phải tuân theo các tiêu chuẩn cơ bản về an toàn theo tiêu chuẩn ISO 12100.
Nguyên tắc chỉ đạo này nêu rõ rằng nhà sản xuất máy móc phải có biện pháp giảm thiểu nguy cơ mất an toàn vận hành ngay tại giai đoạn thiết kế, trước khi khách hàng đưa ra biện pháp của họ.
Tiêu chuẩn JIS ban hành bởi Bộ luật Tiêu chuẩn hóa Công nghiệp là phù hợp với khuôn khổ của tiêu chuẩn IEC và hệ thống thứ bậc các tiêu chuẩn ISO bao gồm các tiêu chuẩn loại A, B và C.
Sơ đồ sau đây chỉ ra cách thức để đạt được chứng nhận đảm bảo an toàn vận hành máy, dựa vào các thông tin trong Nguyên tắc chỉ đạo cho Tiêu chuẩn Toàn diện về An toàn vận hành máy.
Tiêu chuẩn an toàn của châu Á
Trung Quốc: Tiêu chuẩn Quốc gia Trung Quốc (GB: Guojia Biaozhun) là các tiêu chuẩn giành cho các thiết bị điện được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC.
Hàn Quốc: chuẩn Công nghiệp Hàn Quốc (KS) được thành lập bởi Bộ luật Tiêu chuẩn hóa Công nghiệp với tư cách là một phần của nghĩa vụ tổng thể về việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong sản xuất; phù hợp với khuôn khổ của tiêu chuẩn quốc tế IEC và ISO.
Australia: Tiêu chuẩn về Máy của Australia (AS) được ban hành dựa vào tiêu chuẩn ISO, các Tiêu chuẩn về điện của Australia được ban hành dựa vào tiêu chuẩn IEC.
Hãy kích chuột vào ĐÂY để xem so sánh về các tiêu chuẩn quốc tế.