thời gian chu kỳ.

1,43ms
là một ví dụ về 
thời gian chu kỳ
 
có CJ2H

Điều kiện: 30 nghìn bước, tỷ lệ hướng dẫn thập phân dấu phẩy động cơ bản đến đặc biệt = 6:3:1, nhanh hơn 1,8 lần
128 đầu vào 128 đầu ra, 2 Khối Đầu vào Tương tự, 2 Khối Kiểm soát Vị trí (Khối 4 trục)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *