Kiểm soát Ngưỡng Tự động

Chức năng ATC tự động điều chỉnh ngưỡng xuống một vài phần trăm so với mức ánh sáng tới hiện tại để nếu phần quang học của cảm biến bị mờ hoặc bẩn, cảm biến sẽ vẫn hoạt động đúng chức năng cho đến khi thực hiện bảo dưỡng máy thông thường. Quá trình này thực hiện tự động mà không cần có sự can thiệp của con người.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *