các nguy cơ phổ biến

Máy ép cơ khí

Cánh tay Robot

Phương tiện vận tải tự động dẫn hướng (AGV)

Cắt xén

Máy cuộn