Cấp độ bảo vệ IP (IP54, IP55, IP64, IP65, IP67) là gì

Tiêu chuẩn IEC (IEC60529:2001) định nghĩa mã số bảo vệ, cấp độ bảo vệ, và phương pháp kiểm tra. Thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế IEC. Mức độ bảo vệ được thể hiện bằng cách sử dụng sự kết hợp của hai chữ số, như IP54 và IP67.Chữ số đầu tiên sau IP (chữ số đầu) cho thấy mức độ bảo vệ chống lại các vật thể rắn, và chữ số tiếp theo (chữ số thứ 2) cho biết mức độ bảo vệ chống lại các loại chất lỏng. Chữ số đầu tiên:  Mã bảo vệ chống các vật rắn

Cấp bảo vệ

0

Không bảo vệ

1

Chống sự xâm nhập của vật thể rắn có kích thước > 50mm.

2

Chống sự xâm nhập của vật thể rắn có kích thước > 12.5mm.

3

Chống sự xâm nhập của vật thể rắn có kích thước >2.5mm.

4

Chống sự xâm nhập của vật thể rắn có kích thước > 1mm.

5

Chống bụi xâm nhập.

6

Chống bụi xâm nhập hoàn toàn.

Chỉ số thứ 2:  Mã bảo vệ chống xâm nhập của nước

Cấp bảo vệ

0

Không có bảo vệ

1

Bảo vệ chống lại sự xâm nhập của nước theo phương thẳng đứng

2

Bảo vệ chống lại sự xâm nhập của nước theo phương thẳng đứng và góc nghiêng 15 độ.

3

Bảo vệ chống lại sự xâm nhập của nước theo phương thẳng đứng và góc nghiêng 60 độ.

4

Chống lại sự xâm nhập của nước phun theo mọi hướng.

5

Bảo vệ chống lại sự xâm nhập những tia nước theo mọi hướng.

6

Bảo vệ chống lại sự xâm nhập của những tia nước có áp lực

7

Bảo vệ chống sự xâm nhập của nước khi ngâm trong nước ở một độ sâu nhất định trong một thời gian nhất định

8

Bảo vệ chống lại sự xâm nhập của nước khi ngâm trong nước ở độ sâu và thời gian ngâm ngặt nghèo hơn cấp độ 7

Ví dụ: IP67 Chống bụi xâm nhập hoàn toàn, Bảo vệ chống sự xâm nhập của nước khi ngâm trong nước ở một độ sâu nhất định trong một thời gian nhất định