Độ rộng tín hiệu ngõ vào

Giá trị tối thiểu độ rộng tín hiệu của tín hiệu ngõ vào, tín hiệu reset và tín hiệu gate có thể được chuyển đổi.
Cài đặt “20ms” khi tín hiệu ngõ vào được sử dụng cho các thiết bị có tiếp điểm như công tắc hành trình.