Chức năng khóa phím bảo vệ


Có thể ngăn chặn lỗi cài đặt bằng cách cấm sử dụng một số phím nào đó nhờ cài cấp độ bảo vệ (KP-1 đến KP-7) khi khóa bảo vệ được thiết lập ON. Cấp độ bảo vệ được cài đặt trong chức năng bảo vệ. Đèn báo bảo vệ sáng khi khóa bảo vệ ON.
Cấp độ phím khóa bảo vệ

Chi tiết

Cấp độ

Mô tả

Thay đổi chế độ*

Chuyển đổi hiển thị trong quá trình hoạt động

Phím Reset

Phím Tăng/Giảm

KP-1
(Cài đặt mặc định)

Không cho phép

Cho phép

Cho phép

Cho phép

KP-2

Không cho phép

Cho phép

Không cho phép

Cho phép

KP-3

Không cho phép

Cho phép

Cho phép

Không cho phép

KP-4

Không cho phép

Cho phép

Không cho phép

Không cho phép

KP-5

Không cho phép

Không cho phép

Không cho phép

Không cho phép

KP-6

Không cho phép

Không cho phép

Cho phép

Cho phép

KP-7

Không cho phép

Cho phép

Cho phép

Cho phép

*Thay đổi sang chế độ Timer/Timer đôi hoặc chức năng cài đặt.