Phương pháp đo kiểm tra đơn giản cảm biến ?

Câu hỏi
phương pháp chỉ đơn giản để kiểm tra những sự cố của một cảm biến quang điện?
Câu trả lời
Dùng thiết bị đo để kiểm tra sự cố đơn giản.
Nó được kiểm tra trong các phương pháp sau đây:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *