Trong trường hợp gắn rãnh DIN

  • Khi lắp bộ định thời trên thanh DIN bên trong tủ điện

Để đấu dây ở mặt trước của bộ định thời,
sử dụng đế cắm đấu dây phía trước.