Trạm chủ và trạm tớ

Trong cấu hình của mạng FA, nếu một trạm truyền thông (thiết bị) đơn kiểm soát nhiều trạm truyền thông khác, thì trạm kiểm soát này được gọi là trạm Chủ (Trạm nguồn – Master), còn các trạm được điều khiển được gọi là trạm tớ (Trạm con-Slave).