Chế độ định thời gian

Chế độ định thời đếm TĂNG (đếm lên) hoặc đếm GIẢM (đếm xuống). Trong chế độ đếm lên, hiển thị thời gian đã trôi qua, và trong chế độ đếm giảm, hiển thị khoảng thời gian còn lại.