Cài đặt DIP Switch

Để thực hiện việc cài đặt sử dụng DIP switch, Switch 1 phải bật ON (cho phép).