Các chức năng ngõ vào

Ngõ vào tín hiệu:
Chức năng khởi động định thời. Khi nhận tín hiệu ngõ vào, bộ định thời bắt đầu đếm thời gian. Chức năng này được thực hiện trong phương thức khởi động bằng tín hiệu.

Ngõ vào reset:
Reset giá trị hiện tại bằng cách kích tín hiệu này. Việc reset này đưa bộ định thời quay về trạng thái ban đầu (trạng thái trước lúc khởi động).

Ngõ vào Gate (Cổng):
Bằng cách đóng/mở cổng này, ta sẽ từ chối hoặc chấp nhận tín hiệu ngõ vào. Khi cổng đóng (ngõ vào Gate ON) bộ định thời sẽ không nhận tín hiệu ngõ vào.

*Bản chất và chức năng tín hiệu ngõ vào có thể khác nhau đôi chút tùy thuộc vào model và chế độ hoạt động.