Giới thiệu

Kết quả Học tập
Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn có thể:

  1. Nhận biết cách sản xuất và đo lường điện, và phân biệt giữa điện áp, dòng điện và công suất
    cũng như các dụng cụ dùng để đo lường các thuộc tính của chúng.
  2.  Xác định các thành phần của bộ nguồn và ứng dụng của chúng.
  3. Chọn từ thông tin danh sách mà bạn cần biết khi lựa chọn bộ nguồn
  4. Nhận biết đặc tính vật lý của bộ nguồn và mục đích của nó
  5. Xác định các thiết bị có thể cần dùng đến bộ nguồn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *