Mức bảo vệ phím

Mức bảo vệ phím

Chi tiết    

Mức

Mô tả

Thay đổi chế độ làm việc*

Thay đổi hiển thị trong quá trình hoạt động

Phím Reset

Phím Tăng/Giảm

KP-1
(cài đặt mặc định)

0AF68950-EBAA-46F2-83CF-77A9CB334DF9       

Không có

KP-2

85AF3431-A4BB-4E66-A04C-F3F5FAE21BC9

Không có

Không có

KP-3

684D1D55-47C7-40B6-BC14-1E23EB4C5C51

Không có

Không có

KP-4

F93CB4D2-8CAE-4E6A-B602-A9738E5D0245

Không có

Không có

Không có

KP-5

2D931A74-5351-49B1-AA5A-AA942A3AC90D

Không có

Không có

Không có

Không có

KP-6

95CC3AAE-D66D-4BDB-8678-F74F8E8B36EB

Không có

Không có

KP-7

E97403D7-9753-46E9-8F6A-D7C663EEF540

Không có

Không có

Không có

*Thay đổi chế độ làm việc sang chế độ chọn cấu hình hoặc chế độ chức năng.