K33-FLK3B


Truyền tin (RS-485) + nguồn sensor (10 VDC +/-5%, 100 mA
Tài liệu tiếng việt k3hb-v
Chú ý:
1. CPB chỉ có thể kết hợp với các đầu ra rơle.
2. Bộ chỉ thị chỉ có thể dùng được với một trong các phụ kiện sau: Truyền tin RS-232C/RS-485, đầu ra tuyến tính
hoặc truyền tin DeviceNet.
Các phụ kiện (Phải đặt hàng riêng)
K32-DICN: Cáp đặc biệt (dùng cho các đầu vào sự kiện có bộ đầu nối 8 chân)
K32-BCD: Cáp đầu ra BCD đặc biệt

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *