Chức năng đầu vào

Các chức năng khi sử dụng bộ đếm 1 trạng thái (1-stage):
Đầu vào CP1 , đầu vào CP2:
Đầu vào này đọc các tín hiệu được đếm. Khi CP1 là đầu vào đếm, CP2 sẽ là đầu vào cấm (prohibit). Có nghĩa là, khi CP2 đang nhận tín hiệu (đang ON), CP1 không thể nhận và đếm tín hiệu.

Đầu vào reset:
Phím này được sử dụng để reset giá trị đếm và đầu ra.

Đầu vào reset tổng:
Không sử dụng đầu vào reset này. Đầu vào này có tác dụng reset toàn bộ các giá trị đếm đối với bộ đếm tổng và bộ đếm giá trị đặt.